Korsør Lystfiskerforening

Vedtægter for KLF.

Disse vedtægter af 3. februar 2024 erstatter vedtægter af 1. februar 2020

 1. Foreningens navn er: Korsør Lystfiskerforening, forkortet KLF.
 2. Stiftende generalforsamling blev afholdt på M/S Aksel Emil d. 9. februar 1966.
 3. har hjemsted i CHR. IV’s posthus (Revhuset), Halsskov Rev, Storebæltsvej, 4220 Korsør, Slagelse Kommune.
 4. Foreningen er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF, og er omfattet af forbundets vedtægter, kollektive ansvars- og arbejdsskadeforsikring..
 5. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.
 1. Gennem godt kammeratskab at give og bevare medlemmerne interesse for lystfiskeri og bibringe medlemmerne yderligere fiskefærdigheder og lystfiskerkultur. Værne om naturen. Anskaffe og pleje fiskevande og andre faciliteter til medlemmernes sportslige brug. I samarbejde med andre foreninger, og i sammenslutninger, at varetage medlemmernes interesser.
 1. Som medlem kan optages enhver. Hvis personen er under 10 år, dog kun ifølge med voksen.
 2. Medlemskab giver adgang til KLF’s arrangementer og faciliteter efter de af bestyrelsen fastsatte regler.
 3. Alle medlemmer har pligt til at oplyse fødselsdato til foreningen.
 4. Medlemmer optages som juniormedlem til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 17 år.
 5. Medlemmer optages som ungesenior til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år.
 6. Medlemmer optages som seniormedlem fra det kalenderår, hvor medlemmet fylder 26 år.
 7. Medlemmer optages som pensionistmedlem fra det kalenderår, hvor medlemmet er berettiget til folkepension.
 8. Familiemedlemskab kan kun opnås ved fælles bopæl.
 9. Bestyrelsen kan efter indstilling udnævne æresmedlemmer.
 10. Ind – og udmeldelse kan ske ved henvendelse til KLF’s kasserer.
 11. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.
 1. Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen gældende fra 1. marts i det efterfølgende kalenderår og 12 måneder frem.
 2. Bestyrelsen kan fastsætte, hvordan disse kontingenter opkræves.
 3. Kontingenter skal være betalt rettidigt for at opretholde medlemskabet.
 4. Medlemskab kan generhverves ved indbetaling af det skyldige beløb.
 5. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

t

 1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, de af bestyrelsen fastsatte regler, eller vedkommende har optrådt illoyalt over for foreningen.
 2. Medlemmer må ikke have belastende forhold til andre foreninger.
 3. Det er medlemmerne forbudt, ved overbud eller på anden usportslig vis, at overtage fiskeri tilhørende andre medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund.
 4. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
 5. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 14. april.
 3. Generalforsamlingen indkaldes senest den 1. februar med angivelse af dato, tid og sted via forenings hjemmeside.
 4. Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
 5. Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 6. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
 7. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 8. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af foreningskontingent.
 7. I lige år vælges:
  1.  Formand
  2. IT ansvarlig.
  3. PR ansvarlig.
 8. I ulige år vælges:
  1. Kasserer
  2. Aktivitet ansvarlig.
 9. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år.
 10. Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant for 1 år.
 11. Eventuelt.
 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
 3. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet. Jf. § 15 og 16.
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer anmoder skriftligt herom med angivelse af emne, som ønskes behandlet..
 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
 3. Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage før afholdelse. For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
 2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver.
 3. Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelse af foreningens faciliteter.
 4. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, kasserer, IT-, PR-, og Aktivitets ansvarlig.
 2. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
 3. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år.
 4. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.
 6. Ved frafald af et bestyrelsesmedlem indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for genbesættelse af posten, senest 60 dage efter frafaldet.
 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres et beslutningsreferat.
 5. Foreningen tegnes af formanden.
 6. Ved formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden.
 7. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- kræves underskrift af formand og kasserer i forening, samt orientering til den øvrige bestyrelse.
 8. Økonomiske dispositioner, der er budgetlagt og godkendt af bestyrelsen, kan på bestyrelsens vegne godkendes af kassereren.
 9. Alle former for lån eller gældsætning af foreningen kræver generalforsamlingens godkendelse.
 10. Bestyrelsen skal mindst hvert kvartal have punktet økonomi på dagsordenen med fremlæggelse af regnskabsstatus, konstatering af beholdning samt budgetopfølgning.
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Bestyrelsen skal inden 20. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollanterne.
 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning og underskrift.
 1. På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 1 bilagskontrollant.
 2. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 bilagskontrollantsuppleant.
 3. Bilagskontrollanterne skal kontrollere de førte bilag og rigtigheden heri og påse, beholdningen er til stede.
 4. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning og underskrift.
 5. Bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger.
 1. Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget om nedlæggelse kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 2. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 3. Generalforsamlingen skal træffe bestemmelse om, hvorledes foreningens formue og midler skal fordeles blandt et eller flere fiskefonde under Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vedtægter i Pdf format: link