Korsør Lystfiskerforening

Privatlivspolitik

Korsør lystfiskerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger
CVR: 30325656
Forenings adresse:
Korsør Lystfisker Forening
v/ Næstformand & Kasserer
Skørpingevej 12
4200 Slagelse
Telefon nr.: 42 80 75 00
Mail: Seatrout
Website: https://korsoer-lystfiskerforening.dk

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Jesper Thykjær Andersen (Kasserer)
Mob.:42 80 75 00
seatrout@outlook.dk

Thomas Rokbøl IT & webmaster
Mob.: 20 46 66 51
Mail: webklf1962@gmail.com

Oprettelse af medlemmer og betaling af kontingent varetages af Danmarks Sportsfisker forbund DSF alle relevantere oplysninger i denne forbindelse opfyldes af DSF’s Privatlivspolitik

I forhold til samarbejdet med DSF og medlemmer indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom DSF-medlems nummer, navn, telefonnummer, e-mailadresse.

De modtaget oplysninger anvendes i forbindelse med oprettelts af adgang til medlem siderne  og booking systemet på KLF hjemmeside.

Vi modtager oplysninger i forbindelse med oprettelse af medlemmer  i Korsør lystfiskerforening som varetages af Danmarks Sportsfisker forbund DSF alle relevantere oplysninger i denne forbindelse opfyldes af DSF’s Privatlivspolitik

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

  Formålene:
  Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Som led i foreningens aktiviteter, nyheldbrev, herunder planlægning, gennemførelse
  og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt herunder reservationer i KLF
  booking kalenderen.
 • Administration af din relation til os

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktivitet, herunder udfærdigelse af reservation i KLF bookingkalender m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
  m.v.
 • Afholdelse af forenings arrangementer.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen samt indlæg.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DSF.
 • Da foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, sker der udveksling af oplysninger med forbundet.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Ofte vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at varetage vores behandlingsformål.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale
medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Vi har ikke forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder.
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
 • Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer, til statistik og lignende, så længe
  de har historisk værdi.
 • Vi anvender ikke cookies fra KLF hjemmesider til indsamling af oplysninger om dig.
 • Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes
  uden dit samtykke.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Ver. 2 gældende pr. 1. Sep. 2022